Dofinasowanie za zatrudnienie praktykanta
Firma | Urszula Mirowska-Łoskot | 31-01-2020

Dofinasowanie za zatrudnienie praktykanta

Dofinansowanie kosztów kształcenia może zostać przyznane pracodawcom, którzy podpisali z młodymi osobami umowę o pracę, mającą na celu przygotowanie zawodowe, zgodnie ze spełnieniem jasno określonych warunków.

Warunki uzyskania dofinansowania

Po pierwsze pracodawca lub osoba prowadząca daną firmę w imieniu pracodawcy albo pracownik pracodawcy,musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Kolejnym warunkiem jest to, aby młodociany pracownik sfinalizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej profesji i zdał egzamin, zgodnie ze wszystkimi przepisami, dotyczącymi przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Jakie akty prawne regulują zatrudnianie młodocianych?

Jest wiele aktów normatywnych, które dotyczą zatrudniania młodocianych pracowników. Jednym z nich jest Kodeks Pracy, a dokładnie jego dziewiąty rozdział, mówiący o kwestiach ogólnych, związanych z zatrudnianiem młodocianych pracowników. Szczegółowo określa kwestie zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, dokształcania, przyjmowania do pracy osób młodych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, urlopy wypoczynkowe oraz rzemieślnicze przygotowanie zawodowe.

Ważnym aktem regulującym te przepisy jest także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Mówi o tym, że każdy pracodawca ma obowiązek spisać umowę na piśmie w sprawie przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Po sporządzeniu tej umowy należy niezwłocznie poinformować o tym wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego dla danego miejsca zamieszkania młodej osoby. Pracodawca, który jest rzemieślnikiem ma obowiązek po zawarciu umowy z młodocianym poinformować także izbę rzemieślniczą właściwą dla siedziby pracodawcy. Rozporządzenie to dokładnie określa jaki egzamin powinien odbyć młodociany praktykujący w wybranej firmie czy zakładzie.

Dofinasowanie za zatrudnienie praktykanta

Przyznanie dofinansowania

Tą kwestię reguluje Prawo Oświatowe. Pracodawca po zdaniu egzaminu przez młodocianego pracownika wypełnia wniosek o przyznanie dofinansowania. Następnie do 3 miesięcy po zdaniu egzaminu następuje wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania lub jego nie przyznania. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznawane jest ze środków Funduszu Pracy.

Wielkość dofinansowania

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego na praktykę otrzyma dofinansowanie kosztów jego kształcenia, nawet jeśli przygotowanie to będzie trwało mniej niż 36 miesięcy. Pieniądze te są wypłacane po 24 lub 36 miesiącach kształcenia, oczywiście po zdaniu egzaminu zawodowego przez młodocianego. W 2012 roku wydano przepis, który mówi, że pracodawcy otrzymają dofinansowanie odpowiadające okresowi kształcenia w kwocie 224 zł za każdy miesiąc. Mniej więcej można określić, iż za 36 miesięczne przygotowanie do zawodu, pracodawcy otrzymają około 8 000 złotych dofinansowania.