Zakres działania komorników
Porady | Radosław Marusarz | 15-07-2019

Zakres działania komorników

Działania Komornika Sądowego

Komornik Sądowy Warszawa zajmuje się egzekucją niespłacanych na czas długów, przy czym zasady jego pracy są określane ściśle przepisami prawa, co oznacza, że w żaden sposób nie może on działać według własnego uznania. Opinia publiczna jest bezlitosna dla komorników, których uważa się za osoby pozbawione serca i sumienia, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że człowiek, który pełni funkcję komornika, wykonuje po prostu swoje obowiązki. Komornik Sądowy Warszawa jest funkcjonariuszem publicznym, którego w sposób szczególny chronią przepisy prawa karnego. Ogólną zasadą jest, że Komornik Sądowy Warszawa działa przy sądzie rejonowym, lub w obrębie kilku z nich, są to tak zwane rewiry. Czasami wierzyciel wybiera jednak komornika z innego rewiru, ale jest wówczas zmuszony pokryć wszelkie koszty, znacznie wyższe, które wynikają właśnie z obowiązków pełnionych w innej części kraju. Działania, które podejmuje Komornik Sądowy Warszawa mogą być wykonywane jedynie od poniedziałku do soboty w godzinach 7-21, chyba, że sąd wyraził zgodę na jego pracę w święta i niedziele.

Główne zadania Komornika Sądowego

Działaniami, którymi zajmuje się Komornik Sądowy Warszawa są egzekucje sądowe prowadzone na podstawie wydania prawomocnego wyroku sądu. W ramach tego zadania komornik sądowy warszawa dąży do skutecznego ściągnięcia zadłużenia z posiadanego przez dłużnika majątku, jednak musi posługiwać się tytułem wykonawczym sądu oraz wnioskiem o wszczęcie konkretnej egzekucji. Jakiekolwiek działania mające na celu uniknięcie wkroczenia Komornika Sądowego muszą być podjęte zanim otrzyma on tytuł wykonawczy, w przeciwnym wypadku będzie już za późno na jakiekolwiek wyjaśnienia. Praca komornika rozpoczyna się więc w momencie, w którym wnioskuje o to wierzyciel, a w momencie otrzymania tytułu wykonawczego Komornik Sądowy Warszawa nie ma prawa podważyć wydanego nakazu zapłaty i wniosku o ściągnięcie zadłużenia z majątku dłużnika.

Czy można porozumieć się z komornikiem?

Czas na ewentualne wyjaśnienia i negocjacje z wierzycielem mija w momencie wydania wyroku i nakazu zapłaty przez sąd, który prowadzi postępowanie. Zanim jednak zapadnie wyrok, możliwe jest złożenie odwołania, które może, lecz nie musi być uznane z braku wystarczających dowodów, o które czasami prosi sąd. Na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentacji wyznacza się termin 7 dni, po tym czasie odwołanie uznaje się za nieważne. Zgodnie z powyższym, jedynym sposobem, który może wstrzymać przekazanie nakazu jest kontaktowanie się z wierzycielem w celu dokonania ustaleń, co do spłaty zadłużenia. Wówczas wierzyciel może wnioskować o umorzenie sprawy w sądzie.

Zakres działania komorników

W jaki sposób komornik ściąga dług?

Sposób, w jakim komornik ma odzyskać niespłacony dług wskazuje jasno wierzyciel, może być to zajęcie wynagrodzenia pracownika, zajęcie kont bankowych oraz ewentualnych ruchomości lub nieruchomości. Decyzja należy więc do wierzyciela, a komornik nie może odmówić wykonania czynności, które mu zlecono, musi działać zgodnie z przepisami prawa.